Propesyonal na Kasunduan – United Kingdom

Itong Service Professional Agreement (ang Kasunduan) ay nagtatakda ng mga tuntunin at kundisyon kung saan ikaw, isang independiyenteng service provider na ganap na lisensyado (sa lawak na kinakailangan ng naaangkop na batas) at kwalipikadong magbigay ng mga serbisyong pinag-isipan ng Kasunduang ito (ang Service Professional), sumasang-ayon na magbigay ng ilang partikular na serbisyo (tulad ng inilalarawan sa Iskedyul 1) sa mga ikatlong partido na maaari mong piliin na ibigay mula sa mga maaaring, paminsan-minsan, i-refer sa iyo sa pamamagitan ng web-based na platform ng Tidy Technologies Ltd (dba Cleanster.com), na may rehistradong opisina sa 1096 Uxbridge Road, Hayes, Middlesex, United Kingdom, UB4 8QH 

1. PANGKALAHATANG PROBISYON

1.1 Background na Pahayag.

Ang Tidy Technologies, Inc. ay ang lumikha ng isang platform ng teknolohiya na lumilikha ng isang marketplace upang ikonekta ang mga potensyal na kliyente (Mga Humihiling ng Serbisyo) na may ganap na lisensyado (sa lawak na kinakailangan ng naaangkop na batas) at mga kwalipikadong propesyonal, tulad ng Mga Propesyonal ng Serbisyo, sa negosyo ng pagbibigay paglilinis ng bahay at/o opisina (Mga Serbisyo). Nagbibigay ang Cleanster.com ng portal na nakabatay sa web kung saan maaaring kumonekta ang Mga Humihiling ng Serbisyo sa isang network ng Mga Propesyonal ng Serbisyo kung saan maaari nilang ayusin ang mga serbisyo sa paglilinis. Nilalayon ng Cleanster.com at Service Professional na ibibigay ng Service Professional ang mga serbisyong ito sa Mga Humihiling ng Serbisyo bilang isang negosyong negosyong independyenteng pagmamay-ari at pinatatakbo at hindi bilang isang empleyado, manggagawa, ahente, joint venture, partner, o franchisee ng Cleanster.com o anumang Humihiling ng Serbisyo para sa anumang layunin. Ang Cleanster.com ay hindi nagbibigay ng mga serbisyong inilarawan sa Kasunduang ito at hindi gumagamit ng mga indibidwal na magsagawa ng mga nasabing serbisyo. Ang tungkulin ng Cleanster.com ay limitado sa pag-aalok ng platform ng teknolohiya bilang isang tool ng referral para sa Mga Humihiling ng Serbisyo at Mga Propesyonal ng Serbisyo at pagpapadali sa mga pagbabayad mula sa Mga Humihiling ng Serbisyo hanggang sa Mga Propesyonal ng Serbisyo.

1.2 Cleanster.com At Mga Tuntunin ng Paggamit.

Bago makatanggap ng access sa Cleanster.com, dapat ding suriin at sumang-ayon ang Service Professional sa Mga Tuntunin ng Paggamit ng Cleanster.com, na isinama dito sa pamamagitan ng sanggunian at kinikilala ng Service Professional na nasuri at tinanggap niya. Sa lawak na ang Mga Tuntunin ng Paggamit ay hindi naaayon sa Kasunduang ito, ang Kasunduang ito ang magkokontrol. Paminsan-minsan, sa kanilang nag-iisa at kumpletong paghuhusga, ang Mga Humihiling ng Serbisyo ay magpo-post ng mga trabaho sa Cleanster.com, na naglalahad ng katangian ng Mga Serbisyong kinakailangan (ang Mga Trabaho). Kasama sa mga nai-post na trabaho ang isang petsa, pangkalahatang kapitbahayan o heyograpikong lugar kung saan magaganap ang Trabaho, oras (ang Timeframe) kung saan hinihiling ang Mga Serbisyo, at isang pagtatantya ng oras na kinakailangan upang makumpleto ang trabaho (ang Tinantyang Oras ng Trabaho). Ang mga timeframe ay ipapakita sa Cleanster.com alinman bilang isang partikular na oras (ibig sabihin, 5:00 pm) o bilang isang hanay (ibig sabihin, 2:00 pm hanggang 5:00 pm). Ang Tinantyang Oras ng Trabaho ay ipapakita bilang isang partikular na oras (ibig sabihin, 2 oras) o bilang isang hanay (ibig sabihin, 2-3 oras). Ang mga propesyonal sa serbisyo ay magkakaroon ng pagkakataon na suriin ang Mga Trabaho at piliin ang mga Trabaho sa Service Professional na lugar ng kadalubhasaan na nakakatugon sa gustong mga detalye ng Service Professional tungkol sa Timeframe, kapitbahayan o heyograpikong lokasyon, petsa, at mga bayarin. Hindi ginagarantiya ng Cleansterf.com ang anumang minimum na bilang ng mga trabaho na magiging available sa Service Provider sa anumang punto sa panahon ng termino ng Kasunduang ito. Napapailalim lamang sa limitasyong itinakda sa talata 9.1, hindi obligado ang Service Professional na suriin ang Mga Trabaho na nai-post o pumili ng anumang Mga Trabaho na nai-post ng sinumang Humihiling ng Serbisyo anumang oras. Kapag ang isang Service Professional ay pumili ng isang Trabaho, ang Cleanster.com ay kukumpirmahin sa Service Professional at Service Requester na ang Service Professional ay nag-book ng Trabaho. Kapag na-book na ang isang trabaho, direktang nabuo ang isang kontrata sa pagitan ng Service Requester at Service Professional para sa Service Professional upang makumpleto ang Trabaho. Ang Propesyonal ng Serbisyo sa pamamagitan nito ay nagtatalaga ng Cleanster.com upang maging ibinunyag na ahente nito para sa mga layunin ng pagpasok sa naturang kontrata sa Humihiling ng Serbisyo kaugnay ng mga Trabahong tinanggap ng Propesyonal ng Serbisyo. Sumasang-ayon ang Service Professional na ang pangalan at numero ng telepono ng Service Professional ay maaaring ibigay o gawing available sa Humihiling ng Serbisyo sa pamamagitan ng o sa ngalan ng Cleanster.com pagkatapos ma-book ang Trabaho. Posible na, batay sa mga detalye ng Humihiling ng Serbisyo, maaaring mag-claim ang isang Service Professional ng Timeframe at/o Tinantyang Oras ng Trabaho (ibig sabihin, ang isang Service Professional ay maaaring mag-claim ng Trabaho na may Timeframe ng tanghali – 3 pm at may Tinantyang Oras ng Trabaho na 2 -3 oras at makatanggap ng Trabaho na sa 1 pm at 2 oras lamang). Kinikilala at sinasang-ayunan ng Service Professional na nauunawaan niya na ang pag-claim sa isang Trabaho na may Timeframe at Tinantyang Oras ng Trabaho ay maaaring magresulta sa pagtanggap ng Trabaho na mas mababa sa maximum na oras na itinakda sa Tinantyang Oras ng Trabaho.

1.3 Mga Pagsusuri sa Background.

Bago makatanggap ng access sa Cleanster.com, ang Service Professional ay dapat magsumite at magpasa ng background check sa pamamagitan ng background check provider ng Cleanster.com. Pagkatapos makatanggap ng access sa Cleanster.com, maaaring magsagawa ang Cleanster.com ng mga karagdagang pagsusuri sa background sa Mga Propesyonal ng Serbisyo sa pamamagitan ng tagapagbigay ng pagsusuri sa background ng Cleanster.com. Ang Cleanster.com ay nagsasagawa ng mga pagsusuri sa background alinsunod sa naaangkop na batas.

2. ANG MGA SERBISYO

Ang Propesyonal ng Serbisyo ay magiging karapat-dapat na mag-book ng Mga Trabaho sa pamamagitan ng Cleanster.com na humihiling ng anumang Mga Serbisyo na ganap na lisensyado ng Service Professional (sa lawak na kinakailangan ng naaangkop na batas) at kwalipikadong ibigay gaya ng tinukoy sa Iskedyul 1 sa Kasunduang ito. Sa mga hurisdiksyon kung saan kinakailangan ang lisensya, permit, o sertipikasyon upang maisagawa ang Mga Serbisyo, ang Propesyonal ng Serbisyo, kapag hiniling, ay magbibigay ng patunay sa Cleanster.com ng lahat ng kinakailangang lisensya, permiso, at/o mga sertipikasyon bago magbigay ang Propesyonal ng Serbisyo ng anumang naturang Serbisyo sa ilalim ng Kasunduang ito.

2.1 Pagkumpleto ng Trabaho.

Upang matiyak na ang Cleanster.com ay nananatiling isang mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng mga referral at upang matiyak na ang lahat ng Mga Propesyonal ng Serbisyo ay magkakaroon ng access sa mga available na Trabaho, kapag nabigyan ng Trabaho ang Propesyonal ng Serbisyo, ang Propesyonal ng Serbisyo ay obligadong kumpletuhin ang Trabaho sa loob ng Timeframe na tinukoy ng , at sa kasiyahan ng, ang Humihiling ng Serbisyo. Hindi maaaring kanselahin ng Service Professional ang Trabaho nang walang paunang abiso ng hindi bababa sa 24 na oras sa Humihiling ng Serbisyo at Cleanster.com, maliban sa kaso ng hindi maiiwasang emerhensiya, kung saan, aabisuhan ng Service Professional ang Humihiling ng Serbisyo at CLeanster.com sa sandaling magagawa. Kung kailangan ng Service Professional na mag-reschedule ng Trabaho sa higit sa dalawampu't apat (24) na oras na paunawa, maaaring makipag-ugnayan ang Service Professional sa Service Requester at subukang muling iiskedyul ang Trabaho. Kung sakaling tumanggi ang Humihiling ng Serbisyo na mag-reschedule at hindi magawa ng Service Professional ang Trabaho gaya ng orihinal na nakaiskedyul, ang Cleanster.com ay may karapatan na gawing available ang Trabaho sa Cleanster.com. Kung sumang-ayon ang Service Requester at Service Professional na mag-reschedule, sumasang-ayon ang Service Professional na abisuhan ang Cleanster.com sa lalong madaling panahon upang ma-update ng Cleanster.com ang platform nito. Ang mga paulit-ulit na pagkansela at/o muling pag-iskedyul ng mga Trabaho sa maikling paunawa ng Service Professional ay maaaring magresulta sa pagwawakas ng Kasunduang ito alinsunod sa Seksyon 9. Bukod pa rito, sa makatwirang pagpapasya ng Cleanster.com, pagkansela o muling pag-iskedyul ng Service Professional o ang pagkabigo ng Service Professional na makumpleto ang isang trabaho sa kasiyahan ng Humihiling ng Serbisyo ay maaaring magresulta sa mga liquidated na pinsala na masingil sa Service Professional gaya ng inilarawan sa Iskedyul 2, na maaaring baguhin paminsan-minsan ng Cleanster.com. Ang Mga Propesyonal ng Serbisyo ay maaari ding maging karapat-dapat sa isang bayad o na-liquidate na mga pinsala kung sakaling ang isang Humihiling ng Serbisyo ay magkansela o mag-reschedule ng isang Trabaho tulad ng inilarawan sa Iskedyul 2. Ang mga pagbabago sa Iskedyul 2 ay magkakabisa sa nakasulat na abiso sa Serbisyong Propesyonal at papalitan ang anuman at lahat ng mga naunang bersyon .

Interesado lang ang Cleanster.com sa mga resultang makakamit ng Service Professional: pagkumpleto ng bawat tinatanggap na Trabaho alinsunod sa mga detalye ng Humihiling ng Serbisyo na idinetalye ng Humihiling ng Serbisyo. Ang Propesyonal ng Serbisyo ay tanging responsable para sa pagtukoy sa paraan at paraan ng pagsasagawa ng lahat ng Trabaho sa ilalim ng Kasunduang ito. Nauunawaan at sinasang-ayunan ng Service Professional na ang kabiguan ng Service Professional na kumpletuhin ang isang Trabaho alinsunod sa mga detalye ng Humihiling ng Serbisyo pagkatapos niyang i-book ang Job na iyon gamit ang Platform ay bumubuo ng isang materyal na paglabag sa Kasunduang ito at maaaring magresulta sa mga liquidated na pinsala gaya ng inilarawan sa Iskedyul 2 at/ o pagwawakas ng Kasunduang ito alinsunod sa Seksyon 9 maliban kung gagamutin ng Propesyonal ng Serbisyo ang paglabag alinman sa pamamagitan ng pinababang Bayad sa Serbisyo o pagkumpleto ng Trabaho (nang walang mga karagdagang Bayarin sa Serbisyo na sinisingil sa Humihiling ng Serbisyo) sa kasiyahan ng Humihiling ng Serbisyo.

Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kasunduang ito, pinapahintulutan ng Service Professional ang Cleanster.com na pigilin ang mga halagang nakalista sa Iskedyul 2 (kung saan naaangkop) bilang pagbabayad ng mga liquidated na pinsala, kung mayroon man, gaya ng tinukoy sa Kasunduang ito, mula sa Mga Bayarin sa Serbisyo ng Service Professional.

2.2 Mga Rating ng Humihiling ng Serbisyo.

Kinikilala ng Service Professional na ang CLeanster.com ay nilayon na i-refer ang Mga Humihiling ng Serbisyo sa mga Propesyonal ng Serbisyo na nagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng propesyonalismo at kalidad ng serbisyo. Kinikilala ng Service Professional na maaaring i-rate at suriin ng Service Requestor ang isang Service Professional sa pagtatapos ng bawat booking. Upang matiyak na ang Cleanster.com ay nananatiling maaasahang pinagmumulan ng mga referral, sumasang-ayon ang Service Professional na magpanatili ng rating ng Service Requester sa o mas mataas sa minimum na rating na itinatag ng Cleanster.com para sa pag-access sa platform, na binago sa pana-panahon. Kung sakaling ang pinagsama-samang rating ng isang Service Professional ay bumaba sa ilalim ng naaangkop na minimum na rating, ang Cleanster.com ay may karapatan na i-deactivate ang access ng Service Professional sa Cleanster.com. Sumasang-ayon ang Cleanster.com na magbigay ng nakasulat na paunawa ng Service Professional ng pinakamababang rating at anumang pagbabago dito.

2.3 Walang Kontrol.

Ang Cleanster.com ay hindi makokontrol o magkakaroon ng anumang karapatan na kontrolin ang paraan o paraan kung saan ang Service Professional ay gumaganap ng Mga Serbisyo, kabilang ngunit hindi limitado sa oras at lugar na ginagawa ng Service Professional ang Mga Serbisyo, pinipili ng Jobs Service Professional, ang mga tool at materyales na ginamit. ng Service Professional upang kumpletuhin ang Mga Trabaho, ang mga katulong, katulong, subcontractor o iba pang tauhan (kung mayroon man) na ginagamit ng Service Professional upang tumulong sa pagkumpleto ng Mga Trabaho, o ang paraan kung saan kinukumpleto ng Service Professional ang Mga Trabaho. Ang Cleanster.com ay hindi at walang karapatan na, sa anumang pagkakataon, suriin ang trabaho ng Service Professional para sa mga layunin ng kalidad. Ang mga probisyon ng Kasunduang iyon na naglalaan ng pinakamataas na awtoridad sa Cleanster.com ay ipinasok lamang upang makamit ang pagsunod sa mga pederal, panlalawigan, o lokal na batas, regulasyon, at interpretasyon nito.

Kung naaprubahan nang maaga ng Humihiling ng Serbisyo, at maliban kung itinatadhana sa Kasunduang ito, ang Propesyonal ng Serbisyo ay hindi obligado na personal na isagawa ang Mga Serbisyo. Ang Propesyonal ng Serbisyo ay dapat magbigay sa kanyang sariling pagpapasya, pagpili, at gastos sa sinuman at lahat ng mga katulong, katulong, subkontraktor, o iba pang tauhan, ang Propesyonal ng Serbisyo, na itinuturing na kinakailangan at naaangkop upang makumpleto ang Mga Serbisyo. Ang Propesyonal ng Serbisyo ay dapat na tanging responsable para sa direksyon at kontrol ng sinumang ganoong tao at para sa lahat ng mga aksyon at pagtanggal nito.

Bago isagawa ang anumang Serbisyo ng sinumang katulong, katulong, subkontraktor, o iba pang tauhan na nakikibahagi sa Service Professional, kinakailangan ng Service Professional ang sinumang naturang indibidwal na magsumite sa isang pangunahing pagsusuri sa background na kasiya-siya sa Cleanster.com.

Inaako ng Service Professional ang buo at nag-iisang responsibilidad para sa pagbabayad ng lahat ng kabayaran, benepisyo, at gastos ng mga katulong, katulong, subkontraktor, at/o iba pang tauhan kung mayroon, at para sa lahat ng kinakailangang pang-estado at pederal na pagbabawas ng buwis sa kita, seguro sa kawalan ng trabaho, at Canada Pension Magplano ng mga premium tungkol sa Serbisyong Propesyonal at lahat ng taong nakikibahagi ng Propesyonal ng Serbisyo sa pagganap ng Mga Serbisyo. Ang Propesyonal ng Serbisyo ay mananagot para sa at dapat magbayad ng danyos at papanatiling hindi nakakapinsala ang Cleanster.com para sa anumang mga paghahabol, demanda, o aksyon na nauugnay sa probisyong ito, kabilang ang anumang mga naturang paghahabol na dinala ng Service Professional o ng kanyang mga katulong, subkontraktor, at/o iba pang tauhan, o ng anumang ikatlong partido na may kinalaman sa anumang mga paghahabol para sa mga buwis o kontribusyon, kabilang ang mga multa at interes.

3. MGA BAYAD SA SERBISYO

3.1 Mga Bayarin sa Serbisyo.

Ang Humihiling ng Serbisyo ay magbabayad para sa mga nakumpletong Trabaho sa pamamagitan ng Cleanster.com sa mga rate na sinipi ng Cleanster.com sa oras na ang Trabaho ay nai-post sa Cleanster.com, na dapat ay batay sa nakasaad na mga parameter ng Trabaho (ang Rate ng Trabaho). Ang bawat Trabaho na ginawang available sa Service Professional sa Platform ay dapat magtakda ng Timeframe, Tinantyang Oras ng Trabaho, mga detalye tungkol sa Serbisyong hiniling, Rate ng Trabaho, at ang tinantyang Bayarin sa Serbisyo na karapat-dapat sa Service Professional kapag natapos ang Trabaho, gaya ng binago. paminsan-minsan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Rate ng Trabaho at Bayarin sa Serbisyo ay ang bayad na dapat bayaran sa CLeanster.com para sa pagre-refer sa Trabaho at pagpapadali sa pagbabayad mula sa Humihiling ng Serbisyo sa Propesyonal ng Serbisyo (Bayad sa Pag-book).

Magiging epektibo ang mga pagbabago sa pagpepresyo at mga bayarin sa nakasulat na abiso sa Service Professional at papalitan ang anuman at lahat ng naunang bersyon. Sa kabila ng mga probisyon ng Seksyon 15, ang pagkakaroon ng anumang naturang binagong pagpepresyo at/o mga bayarin sa Cleanster.com ay bubuo ng nakasulat na paunawa sa Propesyonal para sa mga layunin ng Seksyon 3.1 na ito, na magiging epektibo sa oras ng naturang binagong pagpepresyo at/o mga bayarin ay ginawang available sa Service Professional. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kasunduang ito, pinapahintulutan ng Service Professional ang Cleanster.com na pigilin ang Booking Fee ng Cleanster.com mula sa pagbabayad na ginawa sa Service Professional para sa bawat Trabaho.

3.2 Negosasyon sa Bayad sa Serbisyo.

Kung ang isang Trabaho na tinukoy at tinanggap ng Propesyonal ng Serbisyo ay nangangailangan ng mas maraming oras upang makumpleto kaysa sa Tinantyang Oras ng Trabaho, ang Humihiling ng Serbisyo at Propesyonal ng Serbisyo ay maaaring, bago ang Serbisyo ng Propesyonal na magbigay ng anumang Mga Serbisyo sa itaas at lampas sa Tinantyang Oras ng Trabaho, makipag-ayos ng pagtaas sa Mga Bayad sa Serbisyo batay sa tinatayang karagdagang oras na kailangan upang makumpleto ang trabaho. Sa pagsang-ayon sa pagtaas ng Mga Bayarin sa Serbisyo, aabisuhan ng Propesyonal ng Serbisyo at Humihiling ng Serbisyo ang Cleanster.com. Ang Cleanster.com ay walang kinalaman sa pakikipag-ayos sa anumang pagtaas sa Mga Bayarin sa Serbisyo.

3.3 Pagbabayad ng Bayad sa Serbisyo.

Kapag kumpleto na ang isang Trabaho, isusumite ng Service Professional sa Service Requester at kumpirmasyon ng Cleanster.com na kumpleto na ang Trabaho. Ang Cleanster.com ay magre-remit ng bayad para sa bawat Trabaho, babawasan ang Booking Fee ng Cleanster.com, sa loob ng pitong (7) araw ng negosyo. Ang kabiguan ng Cleanster.com na magpadala ng bayad sa loob ng pitong (7) araw ng negosyo ay magiging isang materyal na paglabag sa Kasunduang ito. Para sa mga layunin ng Seksyon 3.3 na ito, ang "remit" ay dapat sumangguni sa pagsisimula ng Cleanster.com ng isang pagbabayad sa Service Professional, sa kondisyon na ang Cleanster.com ay nagpasimula ng pagbabayad sa Service Professional sa loob ng pitong (7) araw ng negosyo pagkatapos ng araw na natapos ang Trabaho , Walang pananagutan ang Cleanster.com kung ang binabayarang halaga ay hindi naa-access ng Service Professional sa loob ng panahong iyon. Ang Service Professional ay maaaring humiling ng bayad para sa isang booking na maipadala nang mas maaga kaysa sa nakasaad sa itaas para sa bayad na itinakda sa Iskedyul 2. Ang nasabing bayad ay ilalapat sa bawat oras na ang Service Professional ay humiling ng bayad. Kapag hiniling ng Service Professional ang pinabilis na pagbabayad na ito, ipapadala ng Cleanster.com ang bayad sa loob ng (3) araw ng negosyo. Kung naaangkop, iuulat ng Cleanster.com ang mga bayad na binayaran sa Service Professional sa ilalim ng Kasunduang ito sa pamamagitan ng paghahain ng naaangkop na Form T4A sa Revenue Canada ayon sa kinakailangan ng batas. Ang mga serbisyo sa pagpoproseso ng pagbabayad para sa Mga Propesyonal ng Serbisyo ay ibinibigay ng Stripe at napapailalim sa Stripe Connected Account Agreement at Paymentrails Mga Tuntunin ng Paggamit, na kinabibilangan ng Stripe Mga Tuntunin ng Serbisyo na matatagpuan sa https://stripe.com/ca/legal (sama-sama, ang Stripe Kasunduan sa Mga Serbisyo). Sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa Kasunduang ito, sumasang-ayon ang Service Professional na sumailalim sa Kasunduan sa Mga Serbisyo ng Stripe, dahil maaaring baguhin ng Stripe ang parehong paminsan-minsan. Bilang kondisyon ng Cleanster.com na nagpapagana ng mga serbisyo sa pagpoproseso ng pagbabayad sa pamamagitan ng Stripe, sumasang-ayon ang Service Professional na magbigay ng tumpak at kumpletong impormasyon sa Cleanster.com tungkol sa negosyo ng Service Professional at Service Professional, at pinahihintulutan ng Service Professional ang Cleanster.com na ibahagi ito at impormasyon ng transaksyon na may kaugnayan sa Serbisyo Ang paggamit ng propesyonal sa mga serbisyo sa pagpoproseso ng pagbabayad na ibinigay ng Stripe.

4. KAGAMITAN AT OPERASYON

4.1 Katugmang Mobile Device.

Upang makapag-book ng Mga Trabaho, ang Mga Propesyonal ng Serbisyo ay dapat magkaroon ng isang smartphone na nilagyan ng access sa Cleanster.com (ang Compatible Mobile Device). Kung ang Service Professional ay walang Compatible Mobile Device, ang Cleanster.com at Service Professional ay maaaring, sa sariling paghuhusga ng Service Professional, pumasok sa isang nakasulat na kasunduan na namamahala sa mga tuntunin kung saan ang Cleanster.com ay magbibigay ng Compatible Mobile Device. Ang anumang telepono na ibinigay sa Service Professional alinsunod sa anumang nakasulat na kasunduan ay dapat ibalik sa pagtatapos ng Kasunduang ito. Kung hindi ibinalik ng Service Professional ang Compatible Mobile Device sa pagtatapos ng Kasunduan, pinapahintulutan ng Service Professional ang Cleanster.com na pigilin ang halaga ng Compatible Mobile Device mula sa Mga Bayarin sa Serbisyo ng Service Professional na natitira sa oras na winakasan ang Kasunduan. Ang nilalayon na layunin ng anumang Compatible Mobile Device na ibinigay ng Cleanster.com ay upang pahintulutan ang pag-access sa pagmamay-ari na software ng Cleanster.com. Ang Compatible Mobile Device ay hindi maaaring gamitin para sa anumang iba pang layunin kaysa sa pag-access sa Cleanster.com. Sa anumang pagkakataon ay susubaybayan o magkakaroon ng karapatang subaybayan ng Cleanster.com ang paggamit ng Service Professional ng Cleanster.com sa pamamagitan ng Compatible Mobile Device, bagama't maaaring mangolekta ang Cleanster.com ng data sa pagpapatakbo, gaya ng mga feature na ginagamit ng Service Professional sa Cleanster.com , para sa layunin ng pagpapabuti ng software.

4.2 Pro Portal

Upang makapag-book ng Mga Trabaho, dapat i-download ng mga Service Professional ang mobile application ng Service Professional ng Cleanster.com (ang Pro Portal) sa Compatible Mobile Device na ginagamit ng Service Professional. Kinokolekta ng Cleanster.com ang lokasyon ng latitude at longitude (Mga Coordinate ng Lokasyon) ng Compatible Mobile Device mula sa Pro Portal para sa isang yugto ng panahon simula 4 na oras bago ang nakaiskedyul na pagsisimula ng isang Trabaho para sa layunin ng (i) pagbibigay ng suporta para sa Serbisyo Propesyonal at Humihiling ng Serbisyo upang mahanap ang isa't isa at (ii) kumpirmahin na gagawin ng Propesyonal ng Serbisyo ang Trabaho na inaangkin ng Propesyonal ng Serbisyo at magtatapos ng 2 oras kasunod ng nakatakdang pagtatapos ng isang Trabaho para sa layunin ng pagkumpirma na ang Trabaho ay nakumpleto. Bilang karagdagan, sa anumang punto, maaaring kolektahin ng Cleanster.com ang Mga Coordinate ng Lokasyon ng Compatible Mobile Device kung saan naka-install ang Pro Portal para sa layuning i-refer ang Mga Trabaho sa isang Propesyonal ng Serbisyo na nai-post sa maikling paunawa ng Mga Humihiling ng Serbisyo sa Propesyonal ng Serbisyo. paligid. Ang mga propesyonal sa serbisyo ay walang obligasyon na tanggapin ang anumang Job na inaalok sa ganitong paraan. Para sa hanggang 4 na oras bago ang naka-iskedyul na pagsisimula ng isang Trabaho, maaaring ibahagi ng Cleanster.com ang Mga Koordinasyon ng Lokasyon ng Propesyonal sa Serbisyo sa Humihiling ng Serbisyo na humiling ng Trabaho para sa layuning tulungan ang Humihiling ng Serbisyo at Propesyonal ng Serbisyo na i-coordinate ang Mga Serbisyo at para kumpirmahin na gagawin ng Service Professional ang Trabaho na inaangkin ng Service Professional. Maaari ring ibunyag ng Cleanster.com ang Mga Koordinasyon ng Lokasyon ng Propesyonal ng Serbisyo at impormasyon sa pakikipag-ugnayan, gaya ng iniaatas ng naaangkop na batas, sa mga awtorisadong tagapagbigay ng serbisyo o kapag naniniwala ang Cleanster.com na ang naturang pagsisiwalat ay kinakailangan upang maprotektahan ang mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan ng Cleanster.com, Mga user ng Cleanster.com, Mga Humihiling ng Serbisyo, o iba pa. Walang karapatan ang Cleanster.com na mangolekta o gumamit ng data ng GPS para sa layunin ng pagkontrol o pagsubaybay sa paraan at paraan kung saan ibinibigay ng Service Professional ang Mga Serbisyong pinag-isipan ng Kasunduang ito o ang dalas kung saan ginagamit ng Service Professional ang Cleanster.com para mag-book Mga trabaho. Maaaring ihinto lamang ng Service Professional ang pagkolekta ng Location Coordinates sa pamamagitan ng pag-uninstall ng Pro Portal mula sa Compatible Mobile Device. Ang Cleanster.com ay nagpapanatili ng impormasyon ng Location Coordinates upang kumpirmahin na ang Trabaho ay nakumpleto at pinapanatili ang hindi natukoy na data ng Location Coordinates nang walang katiyakan. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Kasunduang ito, sumasang-ayon ang Service Professional sa paggamit at pagsisiwalat ng impormasyon ng Location Coordinates gaya ng inilarawan sa itaas.

4.3 Mga Gastos ng Operasyon.

Ang Service Professional ay tanging responsable para sa anumang mga gastos o gastos na natamo ng Service Professional kaugnay ng pagpapatakbo ng negosyo ng Service Professional at ang pagganap ng Mga Serbisyo. Ang Service Professional ay dapat magbigay at magpanatili, sa sariling gastos ng Service Professional, ang mga tool, kagamitan, supply, at iba pang materyales na ginagamit upang isagawa ang Mga Serbisyo. Ang Propesyonal ng Serbisyo, sa sariling paghuhusga ng Service Professional, ay tutukuyin kung anong kagamitan, supply, at materyales ang kailangan para maisagawa ang Mga Serbisyo, at kung saan, kailan, at sa anong halaga, bibilhin o mapanatili ang anumang kinakailangang kagamitan, supply, kasangkapan, at materyales. Sa kahilingan ng Service Professional, maaaring mag-alok ang Cleanster.com sa Service Professional ng ilang kagamitan, supply, at materyales para sa pagbili. Ang Propesyonal ng Serbisyo ay hindi kinakailangang bumili ng anumang kagamitan, kasangkapan, suplay, o materyales mula sa Cleanster.com anumang oras.

4.4 Kasuotan o Pagkakakilanlan ng Cleanster.com.

Ang mga propesyonal sa serbisyo ay walang obligasyon na magsuot o magpakita ng damit, badge, o iba pang anyo ng pagkakakilanlan.

4.5 Paggamit ng Boses, Larawan, at Kamukha.

Binibigyan ng Service Professional ang Cleanster.com ng pahintulot na gamitin ang anuman at lahat ng boses, imahe, pagkakahawig, at anumang mga rating at review ng Service Professional mula sa Mga Humihiling ng Serbisyo tungkol sa Service Professional, mayroon man o hindi gumagamit ng pangalan ng Service Professional, kaugnay ng mga produkto at/o serbisyo magagamit sa pamamagitan ng Cleanster.com para sa mga layunin ng pag-advertise at pag-promote ng mga naturang produkto at/o mga serbisyo at/o, para sa layunin ng pagtukoy ng Propesyonal ng Serbisyo sa Humihiling ng Serbisyo, at/o para sa iba pang layuning itinuturing na naaangkop ng Cleanster.com sa makatwirang paghuhusga, maliban sa lawak na hayagang ipinagbabawal ng batas. Bilang karagdagan sa nabanggit, ang mga propesyonal sa Serbisyo ay maaaring hilingin na magsumite ng isang imahe para magamit ng Cleanster.com upang mapadali ang pagkilala sa Mga Propesyonal ng Serbisyo na may mga Humihiling ng Serbisyo. Kinakatawan at ginagarantiyahan din ng Service Professional na pagmamay-ari ng Service Professional ang copyright ng anumang larawan o pagkakahawig na ibinibigay ng Service Professional sa Cleanster.com.

4.6 Data ng Tawag at SMS.

Nauunawaan at sinasang-ayunan ng Service Professional na ang Cleanster.com ay gumagamit ng service provider para i-mask ang numero ng telepono ng Service Professional (at Service Requestor) kapag ang Service Professional ay tumatawag o nakipagpalitan ng text (SMS) na mensahe sa Service Requestor sa pamamagitan ng Cleanster.com. Upang mapadali ang prosesong ito, ang Cleanster.com at ang service provider nito ay makakatanggap ng real time at mag-imbak ng data ng tawag, kabilang ang petsa at oras ng tawag o text (SMS) na mensahe, mga numero ng telepono ng mga partido, at ang nilalaman ng text ( SMS) na mga mensahe. Sumasang-ayon ang Service Professional sa proseso ng masking na inilarawan sa itaas at sa paggamit at pagsisiwalat ng Cleanster.com ng data ng tawag na ito para sa mga lehitimong layunin ng negosyo nito, kabilang ang pagsisiyasat at pagtulong sa pagresolba ng mga reklamo sa serbisyo at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Mga Humihiling ng Serbisyo at Mga Propesyonal ng Serbisyo.

Pumapayag din ang Service Professional sa pagpapadala ng mga text (SMS) na mensahe ng Cleanster.com nang direkta sa Service Professional gaya ng inilarawan sa Mga Tuntunin ng Paggamit.

5. KAUGNAYAN NG MGA PARTIDO

Ang Service Professional ay isang independiyenteng kontratista at hindi nakipag-ugnayan ng Cleanster.com upang magsagawa ng mga serbisyo sa ngalan ni '. Sa halip, ang Service Professional ay pumasok sa Kasunduang ito para sa layunin ng pagkakaroon ng access sa Cleanster.com at ang eksklusibong marketplace para sa mga serbisyong ginawa ng Cleanster.com, bilang kapalit kung saan binabayaran nito ang Cleanster.com ng bayad, gaya ng inilarawan dito. Ang Kasunduang ito ay hindi dapat ipakahulugan na lumikha ng anumang asosasyon, partnership, joint venture, empleyado, manggagawa, o ugnayang ahensya sa pagitan ng Service Professional at Cleanster.com o anumang Humihiling ng Serbisyo para sa anumang layunin. Ang Propesyonal ng Serbisyo ay walang awtoridad (at hindi dapat ipahayag ang kanyang sarili bilang may awtoridad) na magbigkis, ang Cleanster.com, at ang Service Professional ay hindi gagawa ng anumang mga kasunduan o representasyon sa ngalan ng Cleanster.com nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Cleanster.com. Nauunawaan ng Service Professional na ang Service Professional ay hindi magiging karapat-dapat na lumahok sa anumang mga plano ng benepisyo na inaalok sa mga empleyado ng Cleanster.com, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, bakasyon, grupong medikal o insurance sa buhay, kapansanan, pagbabahagi ng kita o mga benepisyo sa pagreretiro, o anumang iba pang mga palawit. mga benepisyo o mga plano sa benepisyo na inaalok ng Cleanster.com sa mga empleyado nito. Ang Cleanster.com ay hindi mananagot sa pagpigil o pagbabayad ng anumang kita, payroll, Social Security, o iba pang pederal, estado, o lokal na buwis, paggawa ng anumang mga kontribusyon sa insurance, kabilang ang kawalan ng trabaho o kapansanan, o pagkuha ng insurance sa kompensasyon ng mga manggagawa sa ngalan ng Service Professional. Ang Propesyonal ng Serbisyo ay may sariling responsibilidad, bilang isang independiyenteng kontratista, na sumunod sa lahat ng batas, tuntunin, at regulasyong nauugnay sa probisyon ng anumang Mga Serbisyo, kasama, nang walang limitasyon, naaangkop na provincial at federal na batas sa privacy, anti-spam na batas, mga kinakailangan sa ilalim ng Kita Tax Act (Canada), ang Employment Insurance Act (Canada), at ang Canada Pension Plan Act. Ang Propesyonal ng Serbisyo ay may pananagutan sa pagbabawas ng anuman at lahat ng naaangkop na mga buwis sa pederal at panlalawigan, mga pagbabawas, mga premium, at mga halagang dapat bayaran kaugnay ng anumang Mga Rate ng Trabaho na ibinayad sa Propesyonal ng Serbisyo at pagpapadala ng mga naturang halaga sa mga awtoridad ng pamahalaan na itinakda ng batas. Bilang isang independiyenteng kontratista, ang Service Professional ay hindi magiging karapat-dapat sa anumang mga benepisyong nauugnay sa trabaho mula sa Cleanster.com, kabilang ang anumang mga pagbabayad sa ilalim ng United Kingdom Employment Rights Act 1996, bilang susugan o pinapalitan kung naaangkop. Sa pagwawakas ng Kasunduang ito, mananagot lamang ang Cleanster.com sa pagbabayad sa mga Rate ng Trabaho na nauugnay sa Mga Serbisyong ibinigay ng Propesyonal ng Serbisyo hanggang sa at kasama ang pagwawakas ng Kasunduang ito. Maliban sa mga naturang halaga, ang Service Professional ay hindi magkakaroon ng karagdagang paghahabol o dahilan ng pagkilos laban sa Cleanster.com para sa anumang dahilan, bagay, o bagay na may kaugnayan sa isang di-umano'y relasyon sa trabaho sa pagitan ng Service Professional at Cleanster.com, kabilang ang, nang walang limitasyon, anumang paghahabol para sa makatwirang paunawa ng pagwawakas, pagbabayad bilang kapalit ng paunawa, pagwawakas, severance o bayad sa bakasyon, mga gastos, mga pagbabayad ng bonus o insentibo na plano, pagbabahagi ng kita, mga opsyon sa stock, overtime na bayad, o mga karapatan sa pensiyon na nagmumula alinsunod sa batas, kontrata, karaniwang batas o kung hindi man. Ang Propesyonal ng Serbisyo ay mananagot para sa at dapat magbayad ng danyos at papanatiling hindi nakakapinsala ang Cleanster.com para sa anumang mga paghahabol, demanda, o aksyon na nauugnay sa probisyong ito, kabilang ang anumang naturang mga paghahabol na dinala ng Propesyonal ng Serbisyo o ng anumang ikatlong partido na may kinalaman sa anumang mga paghahabol para sa mga buwis o kontribusyon , kabilang ang mga parusa at interes.

6. MGA REPRESENTASYON AT WARRANTY

Kinakatawan at ginagarantiyahan ng Service Professional sa Cleanster.com na: (a) Ang Propesyonal ng Serbisyo ay may legal na karapatang ibigay ang Mga Serbisyo na pinag-iisipan ng Kasunduang ito sa Canada; (b) Ang Propesyonal ng Serbisyo ay ganap na lisensyado (sa lawak na kinakailangan ng naaangkop na batas) at awtorisadong ibigay ang Mga Serbisyong pinag-isipan ng Kasunduang ito sa loob ng hurisdiksyon kung saan nilalayon ng Service Professional na mag-alok ng nasabing Mga Serbisyo, at may kinakailangang kasanayan, karanasan, at mga kwalipikasyon upang maisagawa ang Mga Serbisyo; at (c) Ang Propesyonal ng Serbisyo ay dapat gumanap ng Mga Serbisyo alinsunod sa pinakamahuhusay na pamantayan ng industriya para sa mga katulad na serbisyo at dapat tiyakin na ang lahat ng mga katulong, katulong, subkontraktor at iba pang tauhan na ginagamit ng Propesyonal ng Serbisyo kaugnay sa paghahatid ng Mga Serbisyo ay gagawin din, kabilang ang pagkumpleto ng lahat ng Trabaho na tinukoy sa Serbisyong Propesyonal na pinili niyang tanggapin sa pamamagitan ng Platform. Kinikilala ng Service Professional na ang kanyang kabiguan na sumunod sa mga nabanggit ay magiging isang materyal na paglabag sa Kasunduang ito.

7. INDEMNIFICATION

Ang Propesyonal ng Serbisyo ay dapat ipagtanggol, babayaran ng danyos at pananatilihin na hindi nakakapinsala ang Cleanster.com at ang mga kaakibat nito at ang kanilang mga opisyal, direktor, empleyado, ahente, kahalili, at itinalaga mula at laban sa lahat ng pagkalugi, pinsala, pananagutan, pagkukulang, aksyon, paghatol, interes, mga parangal, mga parusa , multa, gastos, o gastos sa anumang uri (kabilang ang mga makatwirang legal na bayarin) na nagmumula sa o resulta ng: (a) pinsala sa katawan, pagkamatay ng sinumang tao, pagnanakaw o pinsala sa totoo o nahahawakan, personal na ari-arian na nagreresulta mula sa mga gawa ng Service Professional o mga pagkukulang; at (b) Paglabag ng Service Professional sa anumang representasyon, warranty, o obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito.

Ang Mga Serbisyong ibinibigay ng Service Professional alinsunod sa Kasunduang ito ay ganap at ganap na pananagutan ng Service Professional. Ang Cleanster.com ay hindi mananagot o mananagot para sa mga aksyon o hindi pagkilos ng isang Humihiling ng Serbisyo o iba pang third party na may kaugnayan sa Mga Serbisyong ibinigay ng Propesyonal ng Serbisyo. Nauunawaan ng Service Professional, samakatuwid, na sa pamamagitan ng paggamit sa Cleanster.com, ang Service Professional ay ipakikilala sa mga ikatlong partido na may kaugnayan sa kung kanino ang Cleanster.com ay hindi nagsagawa ng anumang background o reference checking na maaaring potensyal na mapanganib at ang Service Professional ay gumagamit ng Cleanster.com sa kanyang sariling panganib.

8. INSURANCE

Nag-iisang responsibilidad ng Service Professional na mapanatili ang buong puwersa at magkaroon ng sapat na kompensasyon ng mga manggagawa (o, kung pinahihintulutan ng batas, seguro sa aksidente sa trabaho), kawalan ng trabaho, pananagutan, at iba pang anyo ng insurance, sa bawat kaso na may mga insurer na makatwirang katanggap-tanggap. sa Cleanster.com, na may sapat na mga limitasyon sa patakaran upang protektahan at bayaran ang Cleanster.com at mga kaakibat nito, at bawat isa sa kanilang mga opisyal, direktor, ahente, empleyado, subsidiary, kasosyo, miyembro, kumokontrol na tao, at mga kahalili at itinalaga, mula sa anumang pagkalugi na nagreresulta mula sa pag-uugali, kilos, o pagtanggal ng mga katulong, ahente, kontratista, tagapaglingkod, o empleyado ng Service Professional o Service Professional.

9. TERMINO; PAGTATAPOS.

9.1 Termino.

Ang Kasunduang ito ay magkakabisa mula sa petsa na ito ay isinagawa ng Propesyonal ng Serbisyo at mananatiling may bisa maliban kung at hanggang sa wakasan gaya ng itinakda sa talata 9(ang Termino). Naiintindihan ng Service Professional na maaaring pansamantalang i-deactivate ng Cleanster.com ang profile ng Service Professional sa Cleanster.com kung sakaling hindi aktibo ang Service Professional sa Cleanster.com sa loob ng 28 araw o higit pa, na binago sa pana-panahon. Sa ganitong mga sitwasyon, muling isasaaktibo ng Cleanster.com ang profile ng Service Professional kapag hiniling mula sa Service Professional.

Kinikilala ng mga partido na ang termino ng Kasunduang ito ay hindi sumasalamin sa isang walang patid na kaayusan sa serbisyo, dahil ginagarantiyahan ng Kasunduang ito ang Service Professional ng karapatang pumili kung kailan gagawing magagamit ang kanyang sarili, at ang bawat Trabaho na tinukoy at tinanggap ay itinuturing bilang isang hiwalay na kaayusan sa serbisyo.

9.2 Pagwawakas.

(a) Maliban sa nakasaad sa Seksyon 9.5 sa ibaba, maaaring wakasan ng Cleanster.com at Service Professional ang Kasunduang ito, na epektibo kaagad sa nakasulat na abiso sa kabilang partido, kung sakaling ang kabilang partido ay materyal na lumabag sa Kasunduang ito. Kasama sa isang materyal na paglabag, ngunit hindi limitado sa, ang mga kilos o pagkukulang na hayagang tinukoy bilang bumubuo ng isang materyal na paglabag dito, maling pag-uugali, ang pagkabigo ng Cleanster.com sa napapanahong pagpapadala ng Mga Bayarin sa Serbisyo gaya ng inilarawan dito, ang pagkabigo ng Service Professional na kumpletuhin ang isang Trabaho niya. ay nag-book sa platform sa kasiyahan ng Humihiling ng Serbisyo, ang pagkabigo ng Service Professional na maabot ang naaangkop na minimum na rating, o kung ang isang Service Professional ay nagkansela o nag-reschedule ng dalawa (2) o higit pang mga Trabaho na kanyang na-book nang wala pang 2 oras na abiso bago ang naaangkop na oras ng pagsisimula ng Trabaho sa loob ng alinmang dalawampu't walong (28) araw.

Kung sakaling may hindi pagkakaunawaan tungkol sa kung ang Cleanster.com o Serbisyo ay materyal na lumabag sa kasunduan, at hindi ito malulutas sa pamamagitan ng impormal na negosasyon, ang mga partido ay sumasang-ayon na magsumite ng anumang naturang hindi pagkakaunawaan sa pinal at may-bisang arbitrasyon tulad ng inilarawan sa talata 12.2, sa ibaba. Kung sakaling magkaroon ng ganitong mga hindi pagkakaunawaan, sasagutin ng Cleanster.com ang lahat ng mga bayarin at gastos ng Arbitrator.

(b) Bilang karagdagan sa nabanggit, maaaring wakasan ng Cleanster.com at Service Professional ang Kasunduan sa anumang dahilan sa loob ng labinlimang (15) araw na nakasulat na paunawa.

9.3 Mga Obligasyon ng Propesyonal sa Serbisyo Sa Pagwawakas.

Sa pagwawakas ng Kasunduang ito para sa anumang kadahilanan, ang Propesyonal sa Serbisyo ay dapat: (a) kumpletuhin ang anumang natitirang Jobs Service Professional na nai-book (ang Mga Natitirang Trabaho); (b) sa loob ng sampung (10) araw pagkatapos ng epektibong petsa ng pagwawakas, o gaya ng napagkasunduan sa pagsulat, ibalik ang anumang ari-arian ng Cleanster.com na pagmamay-ari ng Service Professional, kabilang ngunit hindi limitado sa, anumang Compatible Mobile Device na ibinigay ng Cleanster.com , at (c) patunayan sa pamamagitan ng sulat sa Cleanster.com na ang Service Professional ay sumunod sa mga kinakailangan ng talatang ito.

9.4 Mga Obligasyon ng Cleanster.com sa Pagwawakas.

Sa pagwawakas ng Kasunduang ito: (a) kung ang pagwawakas ay ginawa ng, ang Cleanster.com ay agad na magbabayad sa Propesyonal ng Serbisyo ng anumang natitirang kinita na Bayarin sa Serbisyo; o (b) kung ang pagwawakas ay ginawa ng Propesyonal ng Serbisyo, babayaran ng Cleanster.com sa Propesyonal ng Serbisyo ang anumang natitirang kinita na Bayarin sa Serbisyo sa loob ng pitong (7) araw ng negosyo. Sa alinmang pangyayari, ang Cleanster.com ay magbabayad ng Mga Bayarin sa Serbisyo para sa anumang Mga Natitirang Trabaho sa lalong madaling panahon pagkatapos makumpleto ng Propesyonal ng Serbisyo ang Mga Natitirang Trabaho.

9.5 Mga Nakaligtas na Probisyon.

Ang mga tuntunin at kundisyon ng talata 9.5 na ito at mga talata 5, 6, 7, 9.3, 9.4, 10, 11, at 12 ay mananatili sa pag-expire o pagwawakas ng Kasunduang ito.

10. IBA PANG MGA GAWAIN SA NEGOSYO

Ang Propesyonal ng Serbisyo ay maaaring nakikibahagi o nagtatrabaho sa anumang iba pang negosyo, kalakalan, propesyon, o iba pang aktibidad, kabilang ang pagbibigay ng Mga Serbisyo sa mga customer na na-book sa pamamagitan ng paraan maliban sa Cleanster.com, kabilang ang iba pang web-based na portal, smartphone application, at/o platform. Gayunpaman, ang Propesyonal ng Serbisyo ay hindi apirmatibong hihingi ng Mga Humihiling ng Serbisyo na orihinal na tinukoy sa pamamagitan ng Cleanster.com upang mag-book ng mga trabaho sa anumang paraan maliban sa Cleanster.com; sa kondisyon, gayunpaman, maaaring singilin ng Cleanster.com ang Service Professional ng isang referral fee kung sakaling ang Service Professional ay apirmatibong humingi ng Mga Humihiling ng Serbisyo na orihinal na tinukoy sa pamamagitan ng Cleanster.com upang mag-book ng mga trabaho sa anumang paraan maliban sa Cleanster.com.

11. TAKDANG ARALIN

Maaaring hindi italaga ng Service Professional ang Kasunduang ito nang walang nakasulat na pahintulot ng Cleanster.com. Ang probisyong ito ay hindi dapat ipakahulugan bilang nililimitahan ang karapatan ng Propesyonal ng Serbisyo na hikayatin ang mga tauhan upang tumulong sa Mga Serbisyo tulad ng itinakda sa Kasunduang ito. Maaaring malayang italaga ng Cleanster.com ang mga karapatan at obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduang ito anumang oras. Ang Kasunduang ito ay magiging pakinabang ng, may bisa, at maipapatupad laban sa bawat isa sa mga partido dito at sa kani-kanilang mga kahalili at itinalaga.

12. RESOLUSYON NG DISPUTE; NAMAMAHALANG BATAS

12.1 Mga Impormal na Negosasyon.

Upang mapabilis ang pagresolba at bawasan ang halaga ng anumang hindi pagkakaunawaan, kontrobersya, o paghahabol na nauugnay sa Kasunduang ito o kung hindi man ay nagmumula sa relasyon sa pagitan ng Service Professional atCleanster.com, Service Professional at Cleanster.com ay sumang-ayon na unang subukang makipag-ayos sa anumang hindi pagkakaunawaan nang hindi bababa sa tatlumpung (30) araw bago simulan ang anumang arbitrasyon o paglilitis sa korte. Ang nasabing impormal na negosasyon ay magsisimula sa nakasulat na paunawa ng hindi pagkakaunawaan, kontrobersya, o paghahabol. Ang address ng Service Professional para sa mga naturang notice ay ang address na ibinigay ng Service Professional sa Pro Portal (o sa iba pang address na maaaring italaga ng tatanggap na partido sa pana-panahon alinsunod sa talatang ito). Ang address ng Cleanster.com para sa mga naturang notice ay Tidy Technologies, Inc., Montreal, QC.

12.2 Mandatory at Eksklusibong Arbitrasyon.

Ang Cleanster.com at Service Professional ay kapwa sumasang-ayon na ang anumang paghahabol, kontrobersya, o pagtatalo na may kaugnayan sa o nagmumula sa o nauugnay sa Kasunduang ito, kasama ang (nang walang limitasyon) sa negosasyon, bisa, pagkakaroon, paglabag, pagwawakas, pagtatayo, o aplikasyon nito, o ang mga karapatan, tungkulin o obligasyon ng sinumang partido sa Kasunduang ito, ay dapat i-refer sa at sa wakas ay matukoy sa pamamagitan ng arbitrasyon ng isang arbitrator (ang Arbitrator) alinsunod sa British Columbia Arbitration Act, RSBC 1996, c.55 o ng Ontario Arbitration Batas, 1991, SO 1990, c. 17, kung naaangkop. Para sa Mga Serbisyong Propesyonal na nagbibigay ng Mga Serbisyo sa British Columbia, ang upuan ng arbitrasyon ay ang British Columbia, at lahat ng mga pagdinig ay isasagawa sa Lungsod ng Vancouver sa wikang Ingles. Para sa Mga Propesyonal ng Serbisyo na nagkakaloob ng Mga Serbisyo sa Ontario, ang upuan ng arbitrasyon ay ang Ontario at lahat ng mga pagdinig ay isasagawa sa Lungsod ng Toronto sa wikang Ingles.

(a) Maaaring simulan ng alinmang partido sa Kasunduan (ang Aplikante) ang arbitrasyon sa pamamagitan ng paghahatid ng nakasulat na paunawa (isang Reklamo) sa kabilang partido kung saan humingi ng tulong ang Aplikante (ang Respondente). Sa Reklamo, dapat ilarawan ng Aplikante ang nilalaman ng usapin na isinumite sa arbitrasyon at pangalanan ang tatlong (3) tao na handang imungkahi ng Aplikante bilang arbitrator, bawat isa sa mga naturang tao ay magiging independyente sa Mga Partido at kwalipikado sa edukasyon at pagsasanay upang ipasa ang partikular na bagay na pinagtatalunan (isang Naaprubahang Arbitrator). Sa loob ng pitong (7) araw pagkatapos matanggap ang Reklamo, ang Respondent ay dapat, sa pamamagitan ng nakasulat na paunawa sa Aplikante, pumili ng isa sa tatlong (3) tao na pinangalanan ng Aplikante o magbigay sa Aplikante ng listahan ng tatlong (3) tao na Mga Naaprubahang Arbitrator. Sa loob ng pitong (7) araw pagkatapos matanggap ang listahan ng Respondente, sa pamamagitan ng nakasulat na abiso sa Respondent, ang Aplikante ay dapat pumili ng isa sa naturang mga tao o magbigay ng karagdagang listahan ng tatlong (3) Naaprubahang Arbitrators. Ang Mga Partido ay dapat magpatuloy sa pagpapalitan ng mga listahan ng tatlong (3) Naaprubahang Arbitrator sa ganitong paraan hanggang sa isang Naaprubahang Tagapamagitan ay mapili. Hindi dapat makipag-ugnayan ang Cleanster.com o ang Service Professional o ang kanilang mga kinatawan sa sinumang iminungkahing Arbitrator anumang oras sa panahon ng proseso ng pagpili ng arbitrator bago ang appointment ng Arbitrator.

Ang award ng Arbitrator ay dapat na pinal at may bisa sa Service Professional at Cleanster.com. Walang apela mula sa award ng Arbitrator.

Ang mga bayarin at gastos ng Arbitrator at mga gastos ng mga pasilidad ng arbitrasyon ay pana-panahong sisingilin at babayaran sa pantay na sukat ng Mga Partido sa Arbitrasyon habang nagpapatuloy ang Arbitrasyon. Ang Arbitrator ay dapat magkaroon ng kapangyarihan na magbigay ng mga gastos, kabilang ang mga bayarin at gastos ng Arbitrator at mga gastos ng mga pasilidad ng arbitrasyon, sa kabuuan o bahagi, sa pagdinig ng mga pagsusumite ng alinmang Partido na humihiling ng pareho at anumang tumutugon na mga pagsusumite mula sa kabilang Partido.

Ang arbitrasyon, anumang mga parangal, at lahat ng mga paglilitis na may kaugnayan dito ay dapat pribado at kumpidensyal sa pagitan ng Mga Partido maliban kung ang anumang pagsisiwalat ay kinakailangan para sa layunin ng anumang paglilitis sa korte sa ilalim ng seksyong ito o ng British Columbia Arbitration Act o ng British Columbia Arbitration Kumilos, kung naaangkop.

(b) CLASS ACTION WAIVER-PAKIBASA. Parehong sumasang-ayon ang Cleanster.com at Service Professional na sa pamamagitan ng pagpasok sa kasunduang ito para mag-arbitrate, pareho nilang isinusuko ang kanilang karapatan na magkaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan o paghahabol na dinala, dininig, o arbitrasyon bilang isang class action, collective action, at/o representative na aksyon, at isang arbitrator ay hindi magkakaroon ng anumang awtoridad na makinig o mamagitan sa anumang aksyon ng klase, kolektibo o kinatawan (Class Action Waiver). Sa kabila ng anumang iba pang sugnay na nakapaloob sa Kasunduang ito, anumang paghahabol na ang lahat o bahagi ng Class Action Waiver na ito ay hindi maipapatupad, walang konsensya, walang bisa, o walang bisa ay maaaring matukoy lamang ng isang hukuman na may karampatang hurisdiksyon at hindi ng isang arbitrator.

(c) Sumasang-ayon at kinikilala ang Service Professional na ang pagpasok sa kasunduan sa arbitrasyon na ito ay hindi nagbabago sa katayuan ng Service Professional bilang isang independiyenteng kontratista sa katunayan at sa batas, ang Service Professional na iyon ay hindi isang empleyado ng Cleanster.com o sinumang Humihiling ng Serbisyo at na anumang mga hindi pagkakaunawaan sa ang usaping ito ay sasailalim sa arbitrasyon gaya ng itinatadhana sa kasunduang ito.

(d) Anuman ang anumang iba pang mga tuntunin ng Kasunduang ito, ang mga paghahabol ay maaaring dalhin bago, at ang mga remedyo ay iginagawad ng isang administratibong ahensya kung pinahihintulutan ng naaangkop na batas ang pag-access sa naturang ahensya sa kabila ng pagkakaroon ng isang kasunduan sa arbitrasyon.

(e) Karapatan na Kumonsulta sa Isang Abogado: Ang Propesyonal ng Serbisyo ay may karapatang sumangguni sa pribadong tagapayo ng pinili ng Propesyonal ng Serbisyo para sa independiyenteng payong legal na may kinalaman sa anumang aspeto ng, o anumang paghahabol na maaaring sumailalim sa, probisyon ng paglutas ng hindi pagkakaunawaan na ito.

(f) Kung ang anumang bahagi ng probisyon sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan na ito ay ituturing na hindi maipapatupad, ang natitira sa probisyon ng paglutas ng hindi pagkakaunawaan ay maipapatupad. Sa anumang kaso kung saan (1) ang hindi pagkakaunawaan ay isinampa bilang isang class, collective, o representative na aksyon at (2) mayroong panghuling hudisyal na pagpapasiya na ang lahat o bahagi ng Class Action Waiver ay hindi wasto o hindi maipapatupad, ang klase, kolektibo, o kinatawan ng pangkalahatang aksyon sa lawak na iyon ay dapat na litigasyon sa isang hukuman na may karampatang hurisdiksyon, ngunit ang bahagi ng Class Action Waiver na wasto at maipapatupad ay dapat ipatupad sa arbitrasyon.

12.3 Namamahala sa Batas.

Para sa Mga Propesyonal ng Serbisyo na nagbibigay ng mga Serbisyo pangunahin sa Ontario, ang Kasunduang ito ay pamamahalaan at ipakahulugan alinsunod sa mga batas ng Lalawigan ng Ontario at sa mga pederal na batas ng Canada na naaangkop sa Lalawigan ng Ontario. Para sa Mga Propesyonal ng Serbisyo na nagbibigay ng mga Serbisyo pangunahin sa British Columbia, ang Kasunduang ito ay pamamahalaan at ipakahulugan alinsunod sa mga batas ng Lalawigan ng British Columbia at mga pederal na batas ng Canada na naaangkop sa Lalawigan ng British Columbia.

13. PRIVACY NG HUMIHILING NG SERBISYO

Nauunawaan ng Propesyonal ng Serbisyo na sa pagsasagawa ng Mga Serbisyo, makakatanggap siya ng ilang pribado at/o kumpidensyal na impormasyon tungkol sa Mga Humihiling ng Serbisyo at magkakaroon ng access sa kanilang mga tahanan at mga personal na gamit. Maliban sa utos ng awtoridad ng pamahalaan (hal., Korte, administratibong ahensya) na may hurisdiksyon, o sa nakasulat na pahintulot ng Humihiling ng Serbisyo, sumasang-ayon ang Propesyonal ng Serbisyo na hindi siya dapat mag-publish, magpakalat o magbunyag, para sa kanyang sariling kapakinabangan o sa benepisyo. ng anumang third party, anumang kumpidensyal na impormasyon tungkol sa Mga Humihiling ng Serbisyo, kabilang ang mga address, numero ng telepono at/o impormasyong pinansyal. Sumasang-ayon pa ang Service Professional na huwag sumali sa anumang aktibidad na lumalabag sa privacy ng sinumang Humihiling ng Serbisyo, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pagkuha ng hindi awtorisadong mga litrato o paggawa ng hindi awtorisadong pag-record ng audio o video ng isang Humihiling ng Serbisyo o sa kanyang mga tahanan o personal na gamit, o paglalathala, pagpapalaganap o pagsisiwalat ng anumang mga larawan o recording. Kinikilala ng Service Professional na ang kanyang kabiguan na sumunod sa mga nabanggit ay magiging isang materyal na paglabag sa Kasunduang ito.

14. PAGBABAGO

Ang Service Professional ay tahasang kinikilala at sinasang-ayunan na, sa pamamagitan ng paggamit o pagtanggap ng access sa Cleanster.com, ang Service Professional at Cleanster.com ay nakasalalay sa kasalukuyang bersyon ng Kasunduang ito, kabilang ang anumang mga pagbabago at pandagdag sa Kasunduang ito o mga dokumentong kasama rito, kasama ang mga Iskedyul sa ibaba. Ang patuloy na paggamit ng Cleanster.com pagkatapos ng anumang mga pagbabago o suplemento sa Kasunduan ay bubuo ng pahintulot ng Propesyonal ng Serbisyo sa naturang mga pagbabago at suplemento. Responsable ang Service Professional para sa regular na pagrepaso sa Kasunduang ito.

15. IBA

Ang lahat ng mga abiso maliban sa iniaatas ng Seksyon 3.1 at Seksyon 12, mga kahilingan, pahintulot, paghahabol, kahilingan, pagwawaksi, at iba pang mga komunikasyon sa ilalim nito (bawat isa, isang Paunawa) ay dapat na nakasulat at nakadirekta sa mga partido sa mga address na itinakda sa unang pahina ng Kasunduang ito (o sa iba pang address na maaaring italaga ng tatanggap na partido paminsan-minsan alinsunod sa talatang ito). Ang mga partido ay sumang-ayon na ang Mga Paunawa ay ihahatid sa pamamagitan ng personal na paghahatid, kinikilala sa buong magdamag na courier (na may pre-paid na lahat ng mga bayarin), facsimile o electronic (na may kumpirmasyon ng paghahatid), o sertipikado o nakarehistrong koreo (sa bawat kaso, hiniling na resibo sa pagbabalik, selyo prepaid). Ang Kasunduang ito, kasama ng anumang iba pang mga dokumentong isinama dito sa pamamagitan ng sanggunian at kaugnay na mga eksibit at iskedyul, ay bumubuo sa nag-iisa at buong kasunduan ng mga partido sa Kasunduang ito na may paggalang sa paksang nakapaloob dito at pumapalit sa lahat ng nauna at kasabay na pagkakaunawaan, kasunduan, representasyon at mga warranty, parehong nakasulat at pasalita, na may kinalaman sa naturang paksa. Ang Kasunduang ito ay maaari lamang amyendahan, baguhin, o dagdagan ng isang nakasulat na kasunduan na nilagdaan ng bawat partido dito, at alinman sa mga tuntunin nito ay maaaring iwaksi lamang ng isang nakasulat na dokumentong nilagdaan ng bawat partido sa Kasunduang ito o, sa kaso ng isang waiver, ng partido o mga partido na nagwawaksi sa pagsunod. Maliban kung hayagang itinakda sa Kasunduang ito, kung ang anumang termino o probisyon ng Kasunduang ito ay hindi wasto, labag sa batas, o hindi maipapatupad sa anumang hurisdiksyon, ang naturang kawalan ng bisa, pagiging ilegal, o hindi maipapatupad ay hindi makakaapekto sa anumang iba pang termino o probisyon ng Kasunduang ito o magpapawalang-bisa o mag-render. hindi maipapatupad, ang naturang termino o probisyon sa anumang iba pang hurisdiksyon. Ang Kasunduang ito ay maaaring isakatuparan sa maraming katapat, kabilang ang sa pamamagitan ng facsimile o isa pang elektronikong lagda, na ang bawat isa ay ituring na orihinal at lahat ng ito ay magkakasamang bubuo ng isang instrumento. Ang mga heading ay lumalabas lamang para sa kaginhawaan ng sanggunian. Ang nasabing mga heading ay hindi bahagi ng Kasunduang ito at hindi dapat gamitin upang bigyang-kahulugan ito.

Ang Kasunduang ito ay hindi maaaring susugan, sa pamamagitan ng implikasyon o kung hindi man, ng anumang materyal sa marketing na nilalaman sa website ng Cleanster.com o Cleanster.com. Walang nilalaman sa probisyong ito o sa Kasunduang ito ang nilayon o dapat bigyang-kahulugan upang lumikha ng anumang mga claim sa benepisyaryo ng third-party.

Kinikilala ng Service Professional na nabasa at nauunawaan niya ang Kasunduang ito at tinatanggap din na mayroon siyang makatwiran at sapat na pagkakataon na humingi at tumanggap ng independiyenteng legal na payo, sa sariling gastos ng Service Professional, bago pirmahan ang Kasunduang ito.

SA PAMAMAGITAN NG PAGTsek sa BOX NA NAGSASAAD NA SANG-AYON AKO SA SERVICE PROFESSIONAL AGREEMENT, SUMANG-AYON KA SA SERVICE PROFESSIONAL AGREEMENT NA ITO.

Nauunawaan mo na ang iyong electronic na lagda ay legal na may bisa gaya ng isang sulat-kamay na lagda.

Iskedyul 1

Ang Service Professional ay lisensyado (sa lawak na kinakailangan ng naaangkop na batas), kwalipikado, at kung hindi man ay awtorisado na magbigay ng mga sumusunod na Serbisyo:

Paglilinis ng Bahay

Paglilinis ng Opisina

Paglilinis Papasok/Palabas

Paglilinis ng Airbnb at Rental

Iba Pang Pangkalahatang Paglilinis

SCHEDULE 2 – LIQUIDATED DAMAGES PARA SA PAGBIGO/KANCELLATION NG SERBISYO*

Ang Propesyonal ng Serbisyo ay nabigong kumpletuhin ang Trabaho alinsunod sa mga detalye ng Humihiling ng Serbisyo, kabilang ang tungkol sa partikular na Mga Serbisyong hiniling o oras ng pagsisimula ng Trabaho, at ang Humihiling ng Serbisyo ay nagreklamo ng Bayarin na £10

Ang Propesyonal ng Serbisyo ay umalis sa Trabaho bago lumipas ang Tinatayang Oras ng Trabaho. Bayad na £5 bawat kalahating oras na hindi nagtrabaho

Ang Service Professional ay nagkansela o nag-reschedule nang wala pang 48 oras na paunawa ngunit may higit sa 24 na oras na abiso bago ang oras ng pagsisimula ng Trabaho Bayarin na £5

Ang Service Professional ay nagkansela o nag-reschedule nang wala pang 24 na oras na abiso ngunit may higit sa 4 na oras na abiso bago ang oras ng pagsisimula ng Trabaho Bayarin na £20

Ang Service Professional ay nagkansela o nag-reschedule nang wala pang 4 na oras na abiso bago ang oras ng pagsisimula ng Trabaho Bayarin na £25

Nabigong lumitaw ang Service Professional para sa naka-book na Trabaho nang walang abiso sa Service Requester at Cleanster.com Fee na £35

Ang Propesyonal ng Serbisyo ay humihiling ng pagpapatawad sa pagbabayad nang mas maaga sa karaniwang iskedyul Bayarin na hanggang £3 bawat kahilingan

Ang Propesyonal ng Serbisyo ay nabigong makumpleto ang Trabaho sa kasiyahan ng Humihiling ng Serbisyo (tulad ng iniulat ng Humihiling ng Serbisyo), na nagreresulta sa isang refund o kredito sa Bayarin ng Humihiling ng serbisyo na £10

Ang Humihiling ng Serbisyo ay nagkansela o nag-reschedule nang wala pang 12 oras na abiso ngunit may higit sa 30 minutong abiso bago ang oras ng pagsisimula ng Trabaho. Walang bayad kung ang pagkansela ay resulta ng naiulat na pagkabigo na lumitaw para sa naka-book na Trabaho nang walang abiso Pagbabayad ng £10

Ang Humihiling ng Serbisyo ay nagkansela o nag-reschedule nang wala pang 30 minutong paunawa Pagbabayad na katumbas ng buong bayad sa serbisyo para sa Trabaho, hanggang 3 oras

Kawalan ng kakayahang magsagawa ng mga serbisyong hindi maiuugnay sa alinmang partido (hal., nahirapan ang Service Professional na buksan ang lock gamit ang ibinigay na susi, ang lokasyon ng Trabaho ay may hindi ligtas na mga kondisyon sa pagtatrabaho, atbp.) Pagbabayad ng £10

Pinsala at/o pagkawala ng mga bagay o ari-arian ng isang Humihingi ng Serbisyo Bayarin na £3 batay sa pagkawala o kung hindi man ay napag-usapan

Pagkabigong ibalik ang pangunahing Bayarin ng Humihiling ng Serbisyo na £70

Off PlatformFee kung ang Service Professional ay nakipag-ugnayan sa Service Requester para magbigay ng mga serbisyo sa labas ng Cleanster.com Fee na £70

*Maliban kung ang Service Professional at Cleanster.com ay magkasundo sa pamamagitan ng pagsulat sa isa pang halaga ng pagbabayad ng pagkabigo sa serbisyo.

Nasagot ba nito ang iyong tanong?
Email Kailangan pa ba ng tulong? Makipag-ugnayan sa amin